:: home   :: e-obchod   :: o firmě   :: kontakty   :: naše nabídka   :: objednávky   :: ochrana osobních údajů, obchodní podmínky   :: katalog

Vážení zákazníci

Vítejte na stránkách firmy EZK - Elektronika Ing. Zdeněk Krčmář

Nabídka elektronických součástek na těchto stránkách nemusí být zcela aktuální.
ÚPLNOU NABÍDKU ZBOŽÍ včetně novinek, informace o zboží na objednávku, AKTUÁLNÍ CENY a množstevní slevy naleznete v našem e-obchodu.


PARTNER EZK


Pro vyhledávání zboží doporučujeme použít náš vyhledávač
v e-obchodu.

Na většinu zboží poskytujeme výrazné množstevní slevy!
 

Denně aktualizované ceny včetně množstevních slev naleznete
v e-obchodu.


reklamační řád

zákon O obalech

poslední aktualizace: 07.03.2023

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

Reklamační řád firmy Zdeněk Krčmář, Ing. - EZK

Firma Zdeněk Krčmář, Ing. - EZK stanoví pro případ reklamace vad jí prodávaného zboží ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku tento reklamační řád:

A) Kupující je při nákupu povinen provést prohlídku zboží tak, aby  zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl. Dále si musí zkontrolovat množství a druh kupovaného zboží, na pozdější reklamace v tomto směru nebude brán zřetel.

B) Na veškeré  zboží je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není smluvními stranami sjednáno jinak (např. záručním listem). Reklamace na vady zboží musí být uplatněna v této záruční době, po jejím uplynutí právo kupujícího na uplatnění reklamace zaniká.

C) Při nákupu, kdy je zboží zasíláno kupujícímu některým z veřejných dopravců (Českou poštou apod.), může kupující reklamaci na špatně dodaný druh nebo nesprávný počet kusů uplatnit nejpozději do dvou pracovních dnů po dodání. Reklamace musí být provedena písemnou formou a uplatněna v provozovně firmy (např. E-mailem, faxem, dopisem apod.).

D) Při osobním nákupu musí kupující reklamaci uplatňovat v provozovně firmy.

E) Je vhodné, když kupující k reklamaci předloží doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány.  Případně jiným důvěryhodným způsobem doloží všechny podstatné skutečnosti o nákupu zboží. V případě záruční lhůty delší než 24 měsíců je nezbytné předložit záruční list. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a je třeba v ní uvést:

1) soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel
2) číslo prodejního dokladu
3) datum prodeje
4) požadovaný způsob vyřízení reklamace
5) veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace
6) datum uplatnění reklamace

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace je vhodné, aby kupující uvedl své telefonní nebo emailové spojení, popřípadě jméno, adresu, (IČO/DIČ kupujícího).

Reklamované zboží je také možno zaslat balíkem, a to zásadně bez doběrečného. Zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty.

F) Reklamované zboží musí být dodáno kompletní (tj. ve stejném stavu jako při nákupu) pokud možno v originálním obalu a se vším příslušenstvím a s veškerou dokumentací dodanou kupujícímu. Díly, které byly dodány v obalu chránícím výrobek před elektrickým nábojem, musí být opět v tomto obalu. Prvky používané k další montáži je kupující povinen nejdříve přezkoušet a teprve potom použít, protože je obtížné řešit reklamaci na prvky se zkrácenými nebo pájenými vývody.

G) Prodávající v žádném případě neuzná záruku na vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce nebo s obvyklými způsoby. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo použitím v extrémních podmínkách, stejně jako v případech neoprávněného zásahu do zboží.

H) U oprávněných reklamací provede prodávající nápravu zjištěných vad:

1) dodáním chybějícího množství kusů
2) výměnou špatně dodaného druhu zboží
3) odstraněním vad opravou, jsou-li vady opravitelné nebo výměnou zboží nebo odstoupením od smlouvy, dle dohody s kupujícím
4) slevou z kupní ceny - po dohodě s kupujícím

I) V případech, kdy lze vadu výrobku zjistit pouze destruktivní demontáží (např. odříznutím membrány u reproduktoru), a kdy je poškození reklamovaného zboží způsobeno kupujícím, si vyhrazuje prodávající právo vrátit výrobek kupujícímu ve stavu, do kterého musel být uveden před zjištěním vady.

J) Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za následné škody, které vznikly provozem reklamovaného zboží s vadami, nebo záměnou zboží, na něž se vztahuje záruka.

K) Ve většině případů je nutné provést odborné testy, které budou rozhodující pro vyřízení reklamace. Zpravidla není možné reklamaci vyřídit okamžitě, a proto bude vyřízena nejpozději v zákonné lhůtě do třiceti dnů (nebude-li dohodnuto jinak).

L) Prodávající není povinen opravit vady zboží, na které se nevztahuje záruka a které bylo reklamováno neoprávněně, stejně tak zboží po záruční době.

 

V Rožnově p. Radhoštěm 1. 1. 2014
Ing. Zdeněk Krčmář

 


e-obchod